Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej
„RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dentalia Stomatologia Rodzinna Joanna Dobek-Liana, z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Marii Lanciego 14 lok. 158, 02-792 Warszawa (zwana dalej „Dentalia”).

 2. Kontakt z Dentalia jest możliwy telefonicznie: 22 299 12 39 lub pisemnie na adres siedziby: ul. Franciszka Marii Lanciego 14 lok. 158, 02-792 Warszawa lub adres e-mail: gabinet@dentalia.com.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego ze strony: dentalia.com.pl.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. udokumentowania stanu zdrowia, leczenia i świadczenia usług medycznych takich jak, np. implantologia, chirurgia stomatologiczna, stomatologia estetyczna, protetyka, diagnostyka RTG, stomatologia dziecięca (na podstawie art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 2. zarządzania systemami i procesem usług medycznych (np. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą, prowadzenia ksiąg rachunkowych),

 3. kontaktu pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, w związku z umówioną wizytą, przypomnienia
  o terminie wizyty, zmiany lub odwołania terminu wizyty – jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę,

 4. prawnie uzasadnionego interesu prawnego Dentalia, w tym polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 3, lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas obowiązkach prawnych oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres, co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

 1. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją (10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrobiono zdjęcie),

 2. skierowania na badania lub zlecenia pacjenta (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia).

 3. dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usługi medycznej ze względu na wymogi prawne nałożone na Dentalia. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością wykonania usługi medycznej. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysłanie Pani/Pana wiadomości sms oraz kontaktowania się telefonicznie w związku z umówioną wizytą, przypomnienia o terminie wizyty, zmiany lub odwołania terminu wizyty.